Iestāšanās Asociācijā

BKRABiedru iestāšanās Asociācijā, izstāšanās un izslēgšana.

1. Asociācijā var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu un 2 Asociācijas biedru rekomendācijas un tai jābūt reģistrētai ECHA, ko nosaka Eiropas Padomes regula 1907/2006. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Asociācijas valde.
2. Par Asociācijas biedra kandidātu var kļūt jebkura Baltijas valstīs reģistrēta rīcībspējīga juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu un 2 Asociācijas biedru rekomendācijas un kurai ir pierādāma ražojošas kokogļu ražotnes eksistence.
3. Lēmumu par biedra vai biedra kandidāta uzņemšanu Asociācijā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa izteikšanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Asociācijas biedru vai kandidātu, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Asociācijas rakstveidā paziņojot par to valdei.
6. Biedru var izslēgt no Asociācijas ar valdes lēmumu, ja:
*biedrs vairāk kā 5 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
*biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
*biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
*biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Asociācijas mērķiem un uzdevumiem.
7. Jautājumu par Asociācijas biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa izteikšanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Asociācijas un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.